Prins - od 30 lat
lider technolgii AUTOGAZ
Znajdź:

SPRZEDAŻ RATALNA

Strona główna REGULAMIN

REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.  Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem www.sklepprins.pl administrowany jest
przez:  PRINS Autogaz Sp. z o.o., Bolesławice ul.Słupska 19, 76-251 Kobylnica, NIP
8393175188, REGON 22207839000000 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000515947.
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sklepprins.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel –PRINS Autogaz Sp. z o.o., Bolesławice ul.Słupska 19, 76-251 Kobylnica, NIP 8393175188, REGON 22207839000000 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000515947.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
 9. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta za pomocą formularza dostępnego na łamach Sklepu.
 10. Rejestracja uproszczona – dane podane dobrowolnie przez Klienta, a pobrane po jego akceptacji z Serwisu pośredniczącego np. facebook.com.
 11. Serwis pośredniczący – strona www na której Klient dokonał rejestracji wcześniej i ma możliwość wyrażenia zgody na pobranie przez aplikacje danych z Serwisu pośredniczącego w celu dokonania rejestracji i korzystania z usług Sklepu.

II Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 2. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. adres poczty email.
 5. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
 6. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 7. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 8. 8.                  Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.sklepprins.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło wraz z adresem dostawy za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

-Dostępu do statusu oraz historii zamówień;

- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

- udziału w promocjach i konkursach;

- zamówienia Produktu, a także wskazania adresu, na który ma być wysłana przesyłka;

- zmienić swoje dane;

- zmienić swoje hasło;

- sprawdzić swoje zamówienia;

- całkowicie usunąć swoje konto.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.

9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

IV Rejestracja uproszczona.

 1. Klient ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem serwisów pośredniczących.
 2. Rejestracja za pośrednictwem Facebook jest możliwa po wybraniu przycisku „Facebook” znajdując
 3. Po dokonaniu Rejestracji uproszczonej w tym  zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu zgody na pobranie przez aplikacja Sklepu danych z Portalu pośredniczącego Sklep otrzyma następujące informację:
 • Profil publiczny
 • Listę znajomych
 • Adres e-mail
 • Urodzin
 • Statusu czatu
 • Obecne miejsca zamieszkania
 1. Aplikacja Sklepu będzie miała możliwość na wysyłanie powiadomień na konto w Serwisie pośredniczącym Klienta.
 2. Klient zarejestrowany podczas Rejestracji uproszczonej posiada te same prawa i obowiązki co Klient zarejestrowany poprzez formularz na stronie Sklepu.
 3. Klient rejestrując się za pomocą Serwisów pośredniczących jak np. http://facebook.com, zostaje przekierowany na stronę www.sklepprins.pl, gdzie w celu korzystania ze Sklepu.
 4. Klient przy rejestracji klikając na stronie www.sklepprins.pl w zakładkę Serwisu pośredniczącego jak np. http://facebook.com zostaje automatycznie zalogowany w Sklepie.

 

V Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania lub przez rejestracje uproszczoną

- wybór formy dostawy i płatności

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie”

- wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

4. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- Dane Sklepu

- Opis produktu

- Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in transportu, koszty płatności

- Formę dostawy oraz termin jej wykonania

- Sposób płatności

- informacje dotyczące odstąpienia od umowy

- informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.

9. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

10. W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 9, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

11. Sklep obsługuje tylko zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski. Dostawa poza teren Polski może zostać dokonana po uprzednim ustaleniu kosztów dostawy.

VI Forma płatności

1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

- gotówką płatne przy odbiorze osobistym;

- systemem płatności;

2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

3. Sklep po wyrażeniu zgody przez Klienta ma możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) 

4. W razie braku zgody Sklep wystawia faktury VAT w formie papierowej.

5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dany do faktury VAT.

VII Ceny i koszty przesyłki

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

2. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przez wybór opcji "Zatwierdzam zamówienie".

VIII Dostawa.

1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

- przedsiębiorstwo kurierskie;

- Poczta Polska;

- odbiór osobisty w godzinach otwarcia sklepu

4. Koszt dostawy wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Informację o cenach i taryfach dostaw podane są na stronie Sklepu www.sklepprins.pl.

IX Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: PRINS Autogaz Sp. z o.o., ul. Prof. St. Poznańskiego 24, 76-251 Kobylnica.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłoczni, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: PRINS Autogaz Sp. z o.o., ul. Prof. St. Poznańskiego 24, 76-251 Kobylnica.
 3. Bezpośrednie  koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się TUTAJ.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.

X Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci.

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres PRINS Autogaz Sp. z o.o., ul. Prof. St. Poznańskiego 24, 76-251 Kobylnica.

poprzez:

Wysyłanie wiadomość email.

Listownie.

lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 

9. Formularz Reklamacyjny znajduję się TUTAJ.

XI Ochrona danych osobowych.

 1. Informuje się Klientów, że administratorem jest danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem sklepu: PRINS Autogaz Sp. z o.o., ul. Prof. St. Poznańskiego 24, 76-251 Kobylnica, NIP 8393175188, REGON 22207839000000 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000515947 na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)  dane osobowe przetwarzane są w celu:
  » realizacji umowy sprzedaży,
  » dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.

3. W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług Sklepu po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

5.Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając:

Wysyłając wiadomość email;

listownie;

lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Klienta formie.

6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

- wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

XII Usługa Newslettera.

1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Portalu.

2. Klient korzysta z usługi Newslettera sposób dobrowolny.

3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez:

zaznaczenie ikony – „chce otrzymywać informację o nowościach i promocjach” trakcie dokonywania rejestracji

lub

wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter – „Podaj swój adres email”

4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera kliknij poniższy link: Rezygnacja z Newslettera.

5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

 

XIII Przepisy Końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.sklepprins.pl.

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na  swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta.  Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów,  korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.